1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 195

Organomatika i sinergetika

səhifə99/195
tarix05.12.2017
ölçüsü3.59 Mb.

Organomatika i sinergetika

Osnove društvenog inženjerstva

268

monavođenja (samoupravljanja)

6

; odnosno, na izvedenim sinergetskim 

principima: kongruencije, koherencije, komplemencije, kompletacije i 

kompeticije proizvoda-usluga (dela) tj. na opštem pravilu (teoriji) maksi-

mizacije efektivnosti uz optimizaciju proizvodnje i minimizaciju potroš-

nje ili povećanju spoljne prema unutrašnjoj razmeni (prodaje prema ku-

povini, proizvodnje prema troškovima, efekata prema ulaganjima).

4.

Pre svega, Akademija SINERGON teži da u delima stvaralaštva otkriva 

stranu duhovnosti, nasušnosti dela, istinsku istinitost

7

, istinu istine ili na-

distinu. Samo širenje horizonta duhovnosti može osnaživati iznemoglo 

stvaralaštvo, naročito dubljim uviđanjem sopstvene kulturne baštine ne-

prolaznih vrednosti, raspoloživih mogućnosti i otrežnjenjem u pogledu 

špekulata Zapadne pragmasterije. (Gde, na primer, spadaju, kako i sami 

pišu, tzv. naučni menadžment i makroekonomija kao pseudonauke i dru-

gi produkti zapadne „rafinerije racionalizma“ (Miloš Đurić).

5.

Upravo ovo, kao i pokazana supremacija privrede Japana (sa Dalekoistoč-

nim tigrovima) nad privredama Amerike i Evrope, najubedljivije pokazu-

je koliko je važno razlikovanje sveće i roga, istine i nadistine, istinitog i 

istinskog; odnosno stepenovanje savršenstva od nižeg ka višem stanju. Po 

meri harmonije, lepote i blaženstva, koristi i plemenitosti. Od makro do 

mikro… i tako do beskraja. Ili, do onog stanja za koje se može reći da si 

svoj na svome. Zato i jeste velika mudrost da se u svakom proizvodu nala-

zi njegova budućnost (i da nju treba otkriti, uvek i iznova).

6.

Iz ovog sleduje i najveća pouka stvaralaštva, počev od svemogućeg ETOS-

a (ljubav), preko produbljenog PANTIPONA (sveuzor) ka objektivišućem 

PANTIMONU (svevrednost), tj. ka nekom višem savršenstvu (Arete-a), 

6

 U srpskom jeziku postoji razlikovanje: istinito i istinsko; kao i poimanje nasušnosti 

(nad-istine!), za razliku, na primer, od (lat.) kvintensencije (pete dimenzije-eteričnosti).

7

 U teoriji sistema, kibernetici i sistemologiji imamo fleksibilne, samoobučavajuće, samo-

adaptivne i kibernetičke ili sisteme sa upravljanjem (samovodeće, samousmeravajuće, samou-

pravljajuće sisteme), kao i kibernetizovane alate, mašine, postrojenja i čitave prostore; ali, tu su 

i višenivojski ili sistemi složene prirode; zatim, tzv. žestoki sistemi ili sistemi visoke efektivno-

sti (neke sportske, vojne preduzetničke i druge organizacije).Treća generacija delatnika u srpskoj školi efektivističkog mišljenja

269

ka boljem od dobrog, ka savršenijem od savršenog dela, nastalog pro-iz-

vođenjem (Hajdeger), baš onako prirodno kako je Heraklit zapisao pre 

2500 godina: „Najveće savršenstvo (arete) jeste: misliti razborito (frone-

in) govoriti istinu (aleteja) i delovati sjedinjeno (epokse) s prirodom (phi-

zis) ugledajući se na nju – to je mudrost“. Tako je učio filozof bivanja i de-

lovanja. Dakle, ne borba (makse) protiv prirode, već delovanje sjedinjeno 

(epokse) s prirodom, graditi kao što čini priroda, ne kvariti njena dela.

7.

Rukovodeće pravilo AKADEMIJE SINERGON jeste: ZAJEDNIČKO 

DELO, ZAJEDNIČKI ČIN, SA-RADNJA, SARADNIŠTVO ili ZA-JEDNI-

CA, ZAJEDNIČARSTVO (KO-MON), SA-GLASNOST, SABORNOST … 

tj. višestruko umnožavanje osnovnih i dodajnih efekata usled saradnje, 

zajedništva, kombinacije, integracije, sjedinjenja, spajanja, kompletacije i 

drugih procesa sinergije na delu, u akciji, u pro-iz-vođenju. U novije vre-

me odavde nastaju sistemi preduzeća u preduzeću (interno preduzetniš-

tvo), zajedničko stvaranje (kreirati zajedno), aktiviranje primarnih malih 

grupa (socionički činioci), samoobučavanje timova (kaza sistem), interni 

razvojni konkursi itd. sve do najkompleksnijih svetskih korporacija i do-

bro poznate merdžer aktivnosti (spajanje, kombinacija, ujedinjenje).

8.

AKADEMIJA SINERGON usavršava sinergiste, odnosno stvaraoce viso-

ke efektivnosti, bez obzira na vrstu, nivo i oblast primene njihove struke, 

zanimanja i specijalnosti. (Načela: svečoveštva, sveobuhvatnosti i svevred-

nosti).

9. Delatnost AKADEMIJE SINERGON obuhvata promotivno sticanje zna-

nja, umenja i vrednosti, ujedno. Naime, to što se zna, to se i ume, a to što 

se zna i ume, to i vredi za drugog, u razmeni. (Načelo jedinstva znanja, 

umenja i vrednosti).

10.


AKADEMIJA SINERGON ima katedre: PROPEDEUTIKA, ORGANI-

KA I PANTIMONIKA, sa poligonskim elaboratorijumom EUPRAKSIJA 

PANTIPON. (Napomena: sleduje detaljna razrada).

Organomatika i sinergetika

Osnove društvenog inženjerstva

270

11.


Svaki promotivni slučaj

8

 izabranog znanja-proizvoda-vrednosti jeste 

edukt kao činjenica budućnosti. Vremenom to prikupljanje promotivnih 

dela postaje živi muzej budućnosti (svevrednosti). Edukt je izvod izvoda, 

predestilacija destilata, alat-oruđe-učilo.

12.


Zapravo, sinergetička epoksa podrazumeva najdublje spajanje stvaraoca i 

njegovog dela, subjekta i objekta, idealnosti (duhovnosti) i materijalnosti 

(predmetnosti). U pitanju je objekcija subjekta, kao nužna strana subjek-

cije objekta, tj. najsvestranije uviđanje organičkih dimenzija (saglasnosti 

sa sobom, između nas i drugih i sa prirodom) i svevrednosnog potencija-

la samog dela ( u razmeni za danas i sutra, stvarna i potencijalna efektiv-

nost, tzv. entropija kao rezerva efektivnosti). Odnos spoljne ili realizovane 

prema unutrašnjoj ili potencijalnoj efektivnosti i jeste merni fon (metron) 

te objekcije.

13.


Razume se, treba birati (nominovati) najvrednija dela odnosno proizvo-

de najviše efektivnosti, najuspelije poduhvate i njihove podvižnike. I uvek 

treba imati u vidu da od najboljeg može biti još bolje, još vrednije, još 

efektnije. Danas najuspešniji privrednici (graditelji) kazuju da treba mi-

sliti globalno (zemaljski, svetski) a postupati lokalno, tj. od naših stvara-

ti svetske proizvode, buduće vrednosti, efekte. Proizvodnja malina u nas 

skorašnji je primer za to.

14.


AKADEMIJA SINERGON jeste vesnik Nove kulture. Ona oživljava velika 

i trajna načela hiljadugodišnjeg Romejskog Komonvelta (V–XV veka) i vi-

šemilenijumske mukotrpne i bolne prakse domostrojiteljnog života Srba i 

podobnih im sabornih naroda. A to su načela stvaralaštva u zajedničkom 

životu, i to: svečoveštvo, svesabornost i svevrednost. Iz ovih načela, istorij-

ski i logički, proizašla su civilizacijska postanja: sverazmene (svetrgovine), 

8

 Prema najnovijoj praksi poslovnog školstva najvišeg ranga u Zapadnom svetu i njego-

voj sofisticiranoj pragmatici, reklo bi se da je to Metod studije slučaja, poput odavno poznatih 

vojnih štabskih igara i manevarskih uvežbavanja iz polemološke nauke; ali, to je samo, done-

kle, slično, i to po spoljnom obličju.


:

pdf -> 2015
2015 -> Sssr 2009 Denver Paper Session Preliminary Schedule
2015 -> Microsoft Word 20150323-UitvaartficheSintJozefLeuven docx
2015 -> Undergraduate Student Handbook
2015 -> Araz qurbanov
2015 -> Azərbaycanda siyasi partiyalar: seçKİDƏN seçKİYƏ
2015 -> Prof dr Dejan Petrović Klinika za urologiju I nefrologiju, kc kragujevac


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


pamyatka-dlya-3.html

pamyatka-dlya-grazhdan-.html

pamyatka-dlya-naseleniya-2.html

pamyatka-dlya-naseleniya-7.html

pamyatka-dlya-pacienta--.html